Artikel 1: Begrippen en definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Cliënt: degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door Kraamzorg Anne worden verricht.
  • Zorgverlener: Kraamverzorgende van Kraamzorg Anne, handelend onder de naam Kraamzorg Anne. K.v.K. 52977498

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden in de afgesloten zorgovereenkomst zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de cliënt en Kraamzorg Anne.
2.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken als Kraamzorg Anne en de cliënt schriftelijk afspraken hebben gemaakt over de wijzigingen.

Artikel 3: Zorgovereenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de cliënt zich heeft ingeschreven middels papieren inschrijfformulier, inschrijfformulier op internet of telefonisch en deze inschrijving is bevestigd door Kraamzorg Anne. Deze overeenkomst is definitief vanaf 5 werkdagen nadat de bevestigingsbrief is verstuurd.
3.2 Kraamzorg Anne streeft per kraamperiode naar minimale wisseling van kraamverzorgenden.

Artikel 4: Tarieven en kosten

4.1 De nota wordt samengesteld op basis van de geldende tarieven, zoals die door de Zorgverzekeraar van cliënt en Kraamzorg Anne zijn overeengekomen en op basis van de verleende kraamzorguren.
4.2 Kraamzorg Anne declareert de volledige declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van de cliënt. Indien de zorgverzekeraar de declaratie deels of in haar geheel niet vergoedt, is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de betaling. Daarbij wordt het openstaand bedrag verhaald bij de cliënt.
4.3 Kraamzorg Anne is gerechtigd om annuleringskosten (artikel 8 van kracht) of huurkosten van geleende materialen in rekening te brengen bij cliënt.
4.3 De aan de cliënt toegezonden factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening aan Kraamzorg Anne te zijn betaald.
4.4 Bij niet-tijdige betaling is de cliënt in verzuim en kan de wettelijke debetrente in rekening worden gebracht. 4.5 Indien Kraamzorg Anne overgaat tot incassomaatregelen is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel op de gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de cliënt te verhalen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Kraamzorg Anne kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond. Indien er sprake is van grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid is de kraamverzorgende hiervoor verantwoordelijk. Zij heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
5.2 Er mag door kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur (elektrische aansluitingen, stofzuiger, wasmachine) en deugdelijke materialen (thermometer, kruiken). Mocht schade veroorzaakt worden door ondeugdelijke apparatuur of materiaal dan kan Kraamzorg Anne hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 5.3 In geen geval is Kraamzorg Anne gehouden om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering, die zij in het desbetreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt.
5.4 In geval van schade is het eigen risico van de cliënt € 60,-.
5.5 De cliënt meldt binnen 48 uur na het ontstaan van de schade zijn/haar schadeclaim schriftelijk bij Kraamzorg Anne. Voorts sluit Kraamzorg Anne alle aansprakelijkheid uit voor schade, die ontstaat terwijl de kraamverzorgende gebruik maakt van een vervoermiddel van de cliënt of van haar eigen vervoermiddel.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

6.1 Kraamzorg Anne is gerechtigd om haar werkzaamheden (tijdelijk) te stoppen in de volgende gevallen:

  • cliënt vertoont onacceptabel gedrag jegens kraamverzorgende, zoals ongewenste intimiteiten, (bedreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren, drugsgebruik, belediging, kleineren, discriminatie en intimidatie.
  • cliënt houdt zich niet aan de algemene voorwaarden of aan de overeenkomst.
  • werklocatie en/of werkomstandigheden zijn onveilig.

6.2 Kraamzorg Anne is gerechtigd om haar zorgverlening te beperken indien tijdens een thuisbevalling en gedurende de kraamtijd het bed van de kraamvrouw niet op een minimale werkhoogte staat van 70 cm en als er geen warm, stromend water aanwezig is op de etage waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd.

Artikel 7: Zorguren en werktijden

7.1 Kraamzorg Anne levert minimaal 3 uur en maximaal 8 uur per dag kraamzorg. Per kraamperiode is de minimale zorglevering 24 uur.
7.2 De werktijden van de kraamverzorgende liggen tussen 8.00 uur en 18.00 uur met uitzondering van de partusassistentie. Werktijden worden in overleg met de cliënt en de kraamverzorgende vastgesteld.
7.3 Op de laatste dag van de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier ingevuld. Deze dient namens Kraamzorg Anne te worden ondertekend door de kraamverzorgende en de cliënt. Zodoende verklaart de cliënt akkoord te gaan met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de urenregistratieformulier.
7.4 Door ondertekening verklaart de cliënt dat, indien cliënt geen verzekering heeft afgesloten waaronder de (volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, deze kosten geheel voor rekening komen van de cliënt.
7.5 Kraamzorg Anne behoudt zich het recht voor om tijdens extreme drukte/piekmomenten (zomermaanden) in overleg met cliënt minimale zorguren te verlenen.

Artikel 8: Annulering

8.1 De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden indien er sprake is van een verhuizing buiten ons werkgebied of als er om medische redenen geen kraamzorg nodig wordt geacht. Wordt de inschrijving om een ander reden beëindigd dan brengt Kraamzorg Anne een vast bedrag van € 90,- in rekening bij de cliënt.
8.2 Bij opzegging van de zorgovereenkomst tijdens de kraamperiode wordt het in de zorgovereenkomst overeengekomen aantal zorguren volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook als Kraamzorg Anne zich genoodzaakt voelt om de zorg te beëindigen wegens bij artikel 6 beschreven punten.
8.3 Cliënt dient de annulering schriftelijk in te dienen tenzij er wordt geannuleerd op medische redenen.

Artikel 9: Klachtenprocedure

9.1 Klachten over de organisatie en/of zorgverlening dient schriftelijk binnen 48 uur ingediend te zijn bij Kraamzorg Anne.
9.2 Verwerking van een klacht geschiedt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke melding. 9.3 Bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht kan men zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van Kraamzorg Anne.

Artikel 10: Geheimhouding en privacy

10.1 Kraamzorg Anne hanteert de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming persoonsgegevens.
10.2 Cliënt stemt er mee in dat Kraamzorg Anne de verzamelde gegevens van de cliënt vastlegt en deze eventueel uitwisselt met op dat moment betrokken disciplines, die mede verantwoordelijk zijn voor de zorg.
10.3 De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons om goed te reageren bij (mogelijke) signalen van geweld en mishandeling in huiselijke kring. Het is een wettelijke verplichte meldcode.

Artikel 11: Slotbepaling

11.1 Op de overeenkomsten tussen Kraamzorg Anne en haar cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en Rotterdam. 11.3 Deze algemene voorwaarden van Kraamzorg Anne zijn ook te lezen op de website van Kraamzorg Anne via www.kraamzorganne.nl